В своята близо 100 годишна история Икономически университет – Варна е подготвил над 123 хиляди икономисти, в това число много чужди граждани от повече от 60 страни. Днес в университета се обучават над 11 000 български и чуждестранни студенти, подготвяни от 300 редовни преподаватели, от които над 120 са хабилитирани. Икономически университет – Варна е акредитирана образователна и научна институция, сертифицирана по ISO 9001:2008, която  не спира да утвърждава своя авторитет.

Високата оценка (8,46) за институционална акредитация на Икономически университет – Варна, предоставена от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на неговото заседание, проведено на 4 октомври 2012 г., е признание за качеството на обучението във висшето училище и неговото съответствие със Закона за висшето образование. Срокът на валидност на акредитацията е 5 години и дава право на висшето училище да осъществява дейността си и да провежда обучение в рамките на определен институционален капацитет от 13 000 студенти и докторанти.

В ОКС "бакалавър" Икономически университет – Варна предлага избор между 22 акредитирани специалности от четири професионални направления: "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки". В ОКС "магистър" учебният процес се реализира в 34 магистърски специалности в три форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. В Колежа по туризъм към Икономически университет – Варна се осъществява обучение в ОКС "професионален бакалавър по туризъм" в 3 специалности.

Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив започва своето съществуване през 1964 година като Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София. В основата на тази инициатива стои именитият български музикант и енергичен пловдивски културен деятел професор Асен Диамандиев. Сериозна заслуга за осъществяването на идеята имат и тогавашните ректори на Българската държавна консерватория, професор Владимир Аврамови професор Александър Нейнски.

През 1972 година Филиалът се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт. По това време стартира и обучението по музикално-фолклорни специалности, с което мисията на новото висше училище придобива уникален характер. За негов първи ректор е избран професор Асен Диамандиев.

През 1975 година започва обучение и по хореографски специалности, което закономерно довежда през 1995 година до ново преименуване на висшето училище - този път в Академия за музикално и танцово изкуство. Скоро след това започва обучение и по специалности от областта на изобразителните изкуства. Това напълно естествено оформя сегашния облик на Академията като Академия по изкуствата.

АМТИИ е едно от четирите висши учулища по изкуствата в България и единственото извън столицата. Тя бе едно от първите висши училища в България, което получи през 1998 година редовна държавна институционална акредитация, както и акредитация на всички специалности, по които се провежда обучение.

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III.

ВСУ “Л. Каравелов” е държавно специализирано висше училище.

Обществената му мисия е:

 • да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на висше образование в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия”;
 • да поддържа европейски измерения в обучението на студентите;
 • да провежда научноизследователска и приложно-практическа дейност в областта на строителството и архитектурата;
 • да осъществява квалификационна дейност.

 ВСУ “Л. Каравелов” е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на строителството и предлага на студентите обучение на съвременно ниво. За периода на съществуване училището е дало образование на повече от 5 100 специалисти, от които над 300 чуждестранни граждани.

Европейският политехнически университет е многонационален център на взаимодействие между модерно обучение, научни изследвания и иновации, международно академично и бизнес-сътрудничество. Университетът персонализира отношенията си със своите студенти и докторанти, съобразява се с индивидуалните им възможности и желания и ги подготвя за професионална реализация в пазарната среда на променящия се свят. 

Университетът изповядва философията на устойчивото развитие и приоритетните му ценности са:

 • Европейски традиции и стандарти, съчетани с американска прагматичност на висшето образование;
 • Развитие на академичната наука, научните изследвания и иновациите с ориентация към практиката и към потребностите на международния и българския бизнес;
 • Международен характер на висшето образование, като средство за постигане и поддържане на високо качество;
 • Интернационален академичен състав от учени и преподаватели от чуждестранни университети, международни научни центрове, творчески организации и бизнес-структури;
 • Преподаване на съвременно учебно съдържание, кореспондиращо с европейската и американската образователни системи;
 • Обучение по модерни университетски технологии в авангардна университетска среда и оценяване на студентите по съвременни методи, свързани с качествата им за бъдеща професионална реализация;
 • Развитие на личностните качества на студентите с оглед достигане до максимума на интелектуалния им потенциал;
 • Насърчаване на студентската инициативност, създаване на навици за самостоятелно учене, придобиване на ключови
 • компетентности, и общоприложими “преносими” знания и умения. 

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. За тези 60 години той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация. Доброто съчетание на една обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина. От създаването на университета досега са подготвени над 22 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

Обучението
Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа.
Във Филиал - гр. Кърджали, който е основно звено в структурата на МГУ, се обучават студенти по образователно-квалификационната степен бакалавър. 

Мисия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Софийският университет “Св. Климент Охридски” е основният национален висш образователен, научно-изследователски, културен и информационен център с високо международно признание.

 • Университетът е образец на научно-изследователска и преподавателска работа с широко културно и обществено значение.
 • Университетът формира ядрото на българската интелигенция и просвещава българското национално самосъзнание.
 • Университетът допринася решително за българското участие в световното развитие на науката и образованието.
 • Университетът играе активна роля в проектирането и провеждането на политики с национално, регионално и международно значение.

Софийският университет “Св. Климент Охридски” е призван да съхранява, обогатява и пренася през вековете знанието и човешкия стремеж към истината и познанието. Университетът развива науката и обучава студенти във всички нейни области, възпитава високообразовани, национално отговорни личности, които водят българската нация към духовно извисяване и благоденствие.

I.Мисия

Техническият университет-Варна е държавна образователна институция, която е поела предизвикателството и отговорността да удовлетворява потребностите на обществото от обучение на високообразовани и професионално подготвени специалисти с висше образование в условията на глобални технологични промени и задълбочаване на културните взаимодействия в един динамично променящ се свят.

Нашата мисия също така е да бъдем фактор в развитието на интелектуалния потенциал на България, да подпомагаме процеса на устойчивото развитие, основан на интелигентен растеж, икономика на знанието и иновациите, да внедряваме европейските и световни стандарти в областта на обучението на студенти и докторанти и научноизследователската дейност, да допринасяме за разширяване общуването между народите.

На базата на партньорски отношения с индустрията, бизнеса и практиката, активна научноизследователска дейност, ситуирането в европейското образователно и научно пространство и тясно сътрудничество с редица европейски университети и други партньори, използвайки собствените си постижения и традиции, Университетът осигурява подготовка на пазарно ориентирани, висококвалифицирани инженерни и други специалисти от всички образователно- квалификационни и научни степени за нуждите на българската, европейската и световната икономика в областта на:

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 10 хиляди студенти в повече от 67 бакалавърски и магистърски и 29 докторски програми.

Създаден през 1991 година, с решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище. Той организира редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за всички образователно-квалификационни степени, предвидени в Закона за висше образование - "бакалавър", "магистър" и "доктор".

През 2001 г. получава първата си институционална акредитация за срок от 5 години. На 27.07.2006 г. ВСУ "Черноризец Храбър" получава повторна институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България с максимална оценка "Много добър" за срок от 6 години. През 2013 г. университетът отново е институционално акредитиран от НАОА за максималния 6-годишен период с една от най-високите оценки в страната.

Мисия


- Да осигурява достъп до висше образование в регионите, чиито географски и социален статус ограничават възможностите на кандидатите.

- Да подготвя висококвалифицирани специалисти с управленски умения, които са запознати с икономическите, историческите и културните традиции на регионите и са способни да реагират своевременно и ефективно на предизвикателствата на реалния сектор и да допринасят за подготовка и реализация на значими проекти за развитието на България и Европа.

- Да осигурява качествен академичен продукт в степенното висше образование „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор“, продължаващото обучение през целия живот на български и чуждестранни граждани в областта на развитието на регионите, туризма, икономиката, управлението и администрацията, агробизнеса.

Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище, днес Техническият университет – Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Гаранция за това е дадената от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация на университета и програмна акредитацияна специалностите по професионални направления за бакалавър и магистър и на научните специалности за образователната и научна степен доктор. Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.

Американският университет в България е място, където се раждат интереси, насърчават се таланти и се развиват умения, приложими и необходими в реалния свят. Нашите възпитаници са силно мотивирани личности с високи академични постижения, бъдещи лидери с неограничен потенциал за развитие и обучение в най-разнообразни сфери и специалности. Образованието, което университетът предлага осигурява солидна основа от знания и практически умения, които допринасят за развитието на критичното мислене и бъдещата реализация на студентите.

Обучението в АУБГ ще те предизвика и вдъхнови да промениш света!

 • Нашите висококвалифицирани международни преподаватели ще те насърчават и обучават по време на целия ти престой в университета. 
 • Образованието, което ще получиш е базирано на системата за обучение “Liberal Arts”.
 • Тук ще можеш да усъвършенстваш и преоткриеш своите интереси.
 • За твое улеснение процесът на кандидатстване е максимално опростен.     

Медицински университет – Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в структурата на Медицинска академия, след закриването на която, през 1979 г. става автономно висше учебно заведение с наименование Висш медицински институт – Плевен. С Решение на 39-то Народно събрание от 02.09.2004 г. е преобразуван в Медицински университет – Плевен.

Понастоящем МУ-Плевен е университет с три факултета – Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве” и Факултет „Здравни грижи”. В структурата на висшето училище влизат и Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение.

Университетът провежда обучение по 11 специалности в 4 професионални направления – медицина, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. С висококвалифицирания си академичен състав, с внушителната си материална база, реновиран спортен комплекс, две студентски общежития, модерна медицинска библиотека, собствен издателски център, университетът отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше медицинско училище.

Химикотехнологичният и металургичен университет – София (ХТМУ) е държавно висше училище, което има акредитация с максимална оценка в България.

ХТМУ осъществява дейността си на принципа на академичната автономия съгласно Закона за висшето образование и вътрешната нормативна уредба, които са база за прилагане на приоритетите на европейското пространство за висше образование. Университетът обучава над 4000 студенти ежегодно в трите квалификационни образователни степени бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма. Издава на завършилите инженери европейско дипломно приложение, както и съвместни дипломи с техническите университети Хамбург - Харбург и Ото фон Герике в Германия и с Московския държавен университет по печата. По някои специалности се преподава съответно на немски, френски и английски език. Университетът поддържа дългосрочно сътрудничество с много чуждестранни университети по съвместни проекти, учебни програми и обмен на студенти и преподаватели.

Колежът по бизнес администрация има договорни отношения с Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив за административно и информационно обслужване на кандидат-студенти и студенти, за технологичното и техническото осигуряване на обучението в дистанционна форма.

Колежът по бизнес администрация-София има държавно признат лиценз от Министерството на образованието, младежта и науката (ЗАПОВЕД № РД-14-25 от 29 март 2012г., ДВ бр.30 от 17.04.2012г.) и издава държавно признато свидетелство и диплома.

Защо да избера КБА

Желая да се обучавам в среда, в която приоритет е осигуряването на успешна реализация.

Ще се обучавам в съвременна база, позволяваща използването на иновационни методи, продукти и образователни технологии.

Опитни преподаватели от областта на икономиката и мениджмънта поднасят по достъпен и практичен начин най-новото от областта на националната и световна икономика и управлението.

Обратната връзка е важна за мен, моето мнение се цени.

Получавам винаги съдействие и подкрепа при възникване на въпроси, свързани с моето обучение, участието ми в стажове, европейски проекти и програми.

Ще бъда заобиколен от приятелски настроени и силно мотивирани хора.

Какво още прави КБА за мен

Иновация е ключовата дума, залегнала в програма 2020 на Европейския съюз. Тя ще бъде ключова и в моето обучение, защото достъпът до качествено образование е неизменно свързан с нови технологии.

Колежът по бизнес администрация, чрез Институт по бизнес администрация и съвместно с Институт за образование и мениджмънт участва ежегодно в множество Европейски програми и проекти. Аз ще бъда част от тях.

Колежът по туризъм в Бургас е основно звено в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Открит е на 01.10.1967 г. Мисията на Колежа е подготовка на специалисти за туристическата индустрия в ОКС “Професионален бакалавър”. В настоящия момент се обучават 680 студенти.

В Колежа по туризъм се осъществява учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност. Oбучението се извършва в две специалности:
• “Организация и управление на туристическото обслужване” – редовно обучение - учебен план;
• “Организация и управление на хотел и ресторант” – редовно обучение- учебен план и задочно обучение - учебен план

Срокът за обучението по специалностите в Колежа по туризъм е шест семестъра за редовно обучение и седем семестъра за задочно обучение.

Нагоре